ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการวัดวิมลนิวาส
dot
bulletงานปฏิบัติธรรม
bulletเข้าค่ายคุณธรรม
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
bulletเกียรติบัตรออนไลน์
dot
dot
bulletมอบวัสดุก่อสร้าง


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


วัดวิมลนิวาส

 ประวัติวัดวิมลนิวาส

                    วัดวิมลนิวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๘๒ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแก ถนนแจ้งสนิด ตำบนเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีลักษณะเป็นวัดคามวาสี ตั้งอยู่ชานเมือง มีการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับทำให้เกิดความร่มรื่น ร่มเย็น ส่วนสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวรวัตถุ ได้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง ปรับปรุง ได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ที่มีอยู่ กล่าวคือจัดให้มีระเบียบตามผังวัด พระภิกษุสามเณรี่อาศัยอยู่ในวัดแยกออกเป็น ๒ สาย คือ ฝ่ายการศึกษา และฝ่ากรรมฐาน โดยปฏิบัติตามกฎกติกาของทางวัด ประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมวัดก็สบายสบายใจ เพราะอากาศเย็นสบายเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง

                    วัดวิมลนิวาส ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกว่า วัดบ้านหนองแก่ เป็นวัดคามวาสี อันมีพระคูรวิมลบุญโกศล เป็นเจ้าอาวาสปกครองคณะสงฆ์ให้ดำเนินอยู่ในศีลาจารวัตร ธุดงควัตร  ละเสขิยวัตรที่ดีงาม และอบรมสั่งสอนทายกทายิกาทุกระดับชั้นให้ตั้งอยู่ในคุณธรรม สามัคคีธรรมสัมมาปฏิบัติด้วยดีตลอดมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ มีระยะห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ ๓ กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดร้อยเอ็ด เดิมนั้นเป็นป่าดงทึบมีต้นไม้นานาพันธุ์ขึ้นปกคลุมหนาแน่น เป็นที่เกรงกลัวของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในถิ่นนี้

                    ประมาณเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้มีพระอาจารย์  มั่นภูริทตโต ได้เดินธุดงค์ผ่านบริเวณโนนหนองแกเห็นว่าเป็นสถานที่สงบวิเวกดี จึงได้พำนักปักกลดอยู่บำเพ็ญสมณธรรมที่โนนทิศเหนือของหนองแกเป็นเวลาประมาณ  ๕  เดือน ซึ่งเป็นที่ของนายชาลี  ทิปะณี และคุณแม่วรรณา ณ ร้อยเอ็ด หลังจากนั้นได้มีพระธุดงค์  หลายรูปผ่านมาพักวิเวกเป็นประจำ  เจ้าของที่ดินเกิดความศรัทธาเลื่อมใสจึงได้บริจาคที่ดินสร้างวัด  และบางส่วนก็ได้ซื้อเพิ่มเติม  อีกทั้งชักชวนชาวบ้านให้ตั้งวัด  ได้สร้างกุฏิ  เสนาสนะ และถาวรวัตถุเรื่อยมาจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๗๘  มีพระภิกษุนามว่า อ้น พร้อมด้วยคณะชาวบ้านได้ก่อตั้งสำนักสงฆ์  ชื่อว่า  วัดวิมลนิวาส  หลังจากนั้นได้มีเจ้าอาวาสเข้ามาบริหารและปกครองวัดแห่งนี้หลายรูปด้วยกัน  เท่าที่ทราบนามีดังนี้  คือ

                    รูปที่ ๑ พระครูวิมลธรรมธาดา  พ.ศ. ๒๔๘๑ – พ.ศ. ๒๔๘๕

                    รูปที่ ๒ พระใบฏีกาอ้น  สมจิตฺโต พ.ศ. ๒๔๘๕  - พ.ศ. ๒๔๘๖

                    รูปที่ ๓ พระขุนโนนรัง  พ.ศ. ๒๔๘๖ – พ.ศ. ๒๔๘๙

                    รูปที่ ๔ พระสิมมา  มหาวีโร  พ.ศ. ๒๔๘๙ – พ.ศ. ๒๔๙๐

                    รูปที่ ๕ พระอธิการโกรก  โกสโล  พ.ศ.  ๒๔๙๐ – พ.ศ. ๒๕๐๐

                    รูปที่ ๖ พระครูวิมลธรรมานุวัตร  พ.ศ. ๒๕๐๐ – พ.ศ. ๒๕๒๐

                    รูปที่ ๗ พระอธิการหวัน  จนฺทปณฺโญ  พ.ศ. ๒๕๒๐ – พ.ศ. ๒๕๒๕

                    รูปที่ ๘ พระอธิการสุบัน  พ.ศ. ๒๕๒๙ – พ.ศ. ๒๕๒๖

                    รูปที่ ๙ พระครูกิตติธรรมารักษ์  พ.ศ. ๒๕๒๖ – พ.ศ. ๒๕๓๒

                    รูปที่ ๑๐ พระครูวิมลบุญโกศล  พ.ศ. ๒๕๓๔ – ปัจจุบัน

 

วัดวิมลนิวาส  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๘๑  ชื่อที่ชาวเรียกคือ วัดหนองแก

                -ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๒๐  เมษายน  พศ. ๒๕๓๗

            -ได้รับการประกาศให้เป็นวัดอุทยานการศึกษา  เมื่อวันที่ ๒๒  มิถุนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑

            -ได้รับการประกาศให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง  ประจำปี  ๒๕๔๔  จากกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔

            -ได้รับการประกาศให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น  ประจำปี  ๒๕๔๙ จากกรมการศาสนา  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ Copyright © 2012 All Rights Reserved.

วัดวิมลนิวาส
ที่อยู่ :  เลขที่ 82 ตำบล :  เหนือเมือง อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ร้อยเอ็ด      รหัสไปรษณีย์ : 45000
เบอร์โทร :  043-514337      มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.watwimon.com