ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการวัดวิมลนิวาส
dot
bulletงานปฏิบัติธรรม
bulletเข้าค่ายคุณธรรม
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
bulletเกียรติบัตรออนไลน์
dot
dot
bulletมอบวัสดุก่อสร้าง


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


วินัย-วัตร

 ระเบียบข้อวัดปฏิบัติสำหรับพระภิกษุสามเณร

**************

             เพื่อให้การประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดวิมลนิวาส     บ้านหนองแก     ตำบลเหนือเมือง               อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย

             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘   ในข้อ ๑ , ๒ และ  ๓  แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  ( ฉบับที่ ๒ )

พ.ศ.   ๒๕๓๕   จึงตั้งกฎระเบียบประจำวัดวิมลนิวาส   ดังนี้

๑.  ห้ามพระภิกษุสามเณรสูบบุรี่

        ๒.  ห้ามใช้โทรศัพท์ในที่สาธารณะ

        ๓.  ห้ามพูดจาไม่เหมาะสมกับสมณะสารูป

        ๔  .ห้ามนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์

        ๕.  ห้ามนำอาหารไปเก็บไว้ในกุฎี

        ๖.  ห้ามออกนอกวัดในเวลาวิกาล   ตั่งแต่เวลา  ๑๘.๐๐  น . ขึ้นไป

        ( ยกเว้นมีกิจจำเป็น  แต่ต้องขออนุญาตจากเจ้าอาวาสเท่านั้น )

๗.  ห้ามจับกลุ่มคุยกันเกินเวลา  ๒๑.๐๐  น.

๘.  ห้ามทำความเสื่อมเสียให้กับทางวัด

๙.  ห้ามเปิดวิทยุฟังเพลงและมีเสียงดัง  ( หากจับได้จะยืดไว้ก่อน )

๑๐.  ห้ามดูโทรทัศน์

๑๑.  ห้ามขีดเขียนและทำสกปรกในสถานที่พัก  กุฎีสงฆ์   และเสนาสนะต่างๆ

๑๒.  ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรไฟฟ้า   เช่น  สวิตช์  ปลั๊ก  หลอดไฟ  ตามกุฎีสงฆ์

๑๓.  ห้ามรับแขกหรือพูดคุยกับสตรีสองต่อสอง

๑๔.  เมื่อนำของสงฆ์ไปใช้ต้องเก็บไว้ที่เดิมและคืนแก่เจ้าหน้าที่

๑๕.  พระภิกษุสามเณรทุกรูปต้องทำกิจของสงฆ์ด้วยความเคารพ ดังต่อไปนี้

๑๕.๑  ทำวัติโดยพร้อมเพรียงกัน

๑๕.๒  บิณฑบาตโดยพร้องเพรียงกัน

๑๕.๓  ฉันภัตตราหารเช้า-เพลที่ศาลาโรงทานโดยพร้อมเพรียงกัน

๑๕.๔  ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย

๑๕.๕  ท่องบทสวดมนต์ประจำวัดวิมลนิวาส

๑๖.  สามเณรทุกรูปที่อยู่ในวัดวิมลนิวาสต้องเรียนนักธรรม-บาลี เป็นหลัก

๑๗.  พระอาคันตุกะที่มาพัก   พักได้ไม่เกินสามคืน

๑๘.  พระอาคันตุกะที่มาพัก   ต้องแจ้งหนังสือสุทธิและได้รับอนุญาตจากทางเจ้าอาวาสก่อน

๑๙.  พระอาคันตุกะที่มาพัก   ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาและกิจวัตรทางวัดโดยเคร่งครัด

ขอให้พระภิกษุสามเณรทุกรูป  จงตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อปฏิบัตินี้ด้วยความวิริยะอุตสาหะประกอบด้วยศรัทธาประสาทะ   เพื่อความเจริญรุ่งเรื่องของวัดวิมลนิวาส   และพระพุทธศาสนาสืบต่อไป.

(พระครูวิมลบุญโกศล)

เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาสCopyright © 2012 All Rights Reserved.

วัดวิมลนิวาส
ที่อยู่ :  เลขที่ 82 ตำบล :  เหนือเมือง อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ร้อยเอ็ด      รหัสไปรษณีย์ : 45000
เบอร์โทร :  043-514337      มือถือ :  ......................
อีเมล : ..........................................................
เว็บไซต์ : www.watwimon.com